หลักสูตรการอบรมสัมมนา บรรยายและฝึกอรบรมโดย อ. มะลิวัลย์ บุษบงค์ และทีมงาน

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทต่างๆทางสังคม

ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพนั้นนอกจากบุคลากรของหน่วยงานต้องมีความรู้และทักษะในงานที่ตนเองทำเป็นอย่างดีแล้ว บุคลากรของหน่วยงานยังต้องมีบุคลิกภาพทีดี มีความน่าเชื่อถือ รู้กาลเทศะ รู้มารยาททางสังคมที่ควรปฏิบัติ และปฏิบัติได้ อย่างถูกต้องเหมาะสม เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ ขององค์กรอีกด้วย

หลักสูตร ศิลปะการสื่อสารและการสร้างมนุษยสัมพันธ์

การสื่อสารมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร  การสื่อสารภายในองค์กรทีมีประสิทธิภาพจะทำให้บุคคลกรในระดับต่างๆ เกิดความเข้าใจ  ให้ความร่วมมือ ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาด ลดข้อขัดแย้งในการทำงานลงได้   ส่วนการสื่อสารกับบุคคล ภายนอกองค์กรหรือลูกค้านั้น หากบุคลกรมีทักษะในการสื่อสารที่ดี นอกจากจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการให้บริการแล้ว  ยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีให้กับองค์กรอีกด้วย

หลักสูตร ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ( Anti Corruption )

ปัจจุบันหลายองค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ที่ส่งผลกระทบต่อคนทั้งประเทศ และส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจโดยตรง บริษัทต่างๆ ในฐานะองค์กรภาคเอกชนหลายบริษัทได้ลงนามเข้าร่วมแสดง เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย

หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพสู่การบริการที่ประทับใจ Service  Excellence

การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพจำเป็นต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการจัดการ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ต้องมีความรู้ความเข้าใจลักษณะของงานที่ตัวเองทำอยู่และเข้าใจถึงผลกระทบที่จะตามมาอันเกิดจากการปฏิบัติงานของเขา รวมทั้งคณะผู้บริหารขององค์กรเองก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ เพื่อจะได้บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรวางไว้

หลักสูตร การทำงานเป็นทีม Team Building & Walk Rally

เราคือทีมงานที่มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมในรูปแบบของ Team Building & Walk Rally มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรม เกมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน หลักสูตร “การทำงานเป็นทีม” เป็นหลักสูตร ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงหลักในการทำงานร่วมกัน เข้าใจและเห็น ความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของสมาชิก ในทีม มีเป้าหมายเดียวกัน รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ตามที่วางไว้ได้

การศึกษา
ประกาศนียบัตร

: ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: ได้รับทุนจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น( Monbusho scholarship ) เพื่อไปศึกษาและทำวิจัยที่ Kyoto-Seika University, Japan . เมื่อปี พ.ศ 2543 ถึงปี พ.ศ 2545

: Executive Personality Development จากประเทศญี่ปุ่น
: Effective Communication &Human Relations จากประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบันเป็นวิทยากรบรรยาย

: บุคลิกภาพสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ Personality development for Executive
: พัฒนาการบุคลิกภาพในการให้บริการ Good to Great Personality for Work Smart
: การพัฒนาศักยภาพสู่การบริการที่ประทับใจ Service Excellence
: ศิลปะในการติดต่อสื่อสาร Effective Communication
: จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานมืออาชีพ Ethics

ผลงานวิทยากร อบรมกับองค์กรต่างๆ

คณะผู้บริหารระดับสูง คณะแพทยศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ ที่เกาะเต่ารีกัลรีสอร์ท

คณะผู้บริหารระดับสูง ( ระดับเชี่ยวชาญ c9) ผอ.เขตกรุงเทพมหานคร ที่โรงแรม Royal Princess

คณะผู้บริหารระดับสูง ( ระดับเชี่ยวชาญ c 9 ) สตง. ที่ โรงแรม Twin Tower

บรรยากาศการบรรยาย ผู้บริการระดับสูง (ระดับเชี่ยวชาญ c 9 ) สตง.

คณะนักบริหารงานระดับชำนาญการพิเศษ สตง. ที่ห้องประชุม นิด้า

บรรยากาศการบรรยาย ผู้บริหารสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

คณะนักบริหารงานระดับกลาง กระทรวงคมนาคม ที่ โรงแรมตรัง กทม.

นักบริหารงานระดับกลาง กระทรวงคมนาคม ที่โรงแรมตรัง

คณะนักบริหารงานชำนาญการพิเศษ กรมการขนส่งทางบก ที่ชลพฤกษ์รีสอร์ท

บริษัท Amarit and Associates Co.,Ltd.

ผู้บริหารบริษัท Seafresh จำกัด (มหาชน) ที่โรงแรม Century Park

© 2014-2016 smartpersonaltraining.com All Rights Reserved.